Kõik kollektsioonid
Tarbijate kaitse
Teave Riikliku Tagastisfondi investorikaiste kohta
Teave Riikliku Tagastisfondi investorikaiste kohta

Grünfin AS on osaline Riiklikus Tagatisfondis. Sinu investeeringud on kaitstud kuni 20 000 euro ulatuses.

Vaiki Randala avatar
Autorilt Vaiki Randala
Värskendatud üle nädala tagasi

🌱 Kuidas on Sinu investeeringud kaitstud?

Samamoodi nagu pangad, on Grünfin AS osaline riiklikus Tagatisfondis. Tagatisfondi eesmärk on tagada investorite poolt investeerimisasutuste kaudu investeeritud vahendite kaitse investeerimisasutuse maksejõuetuse korral.

Investorite varade kaitsmiseks on kehtestatud ranged meetmed.

Me hoiame oma klientide vara eraldi meie enda varadest. Klientide vara ei kuulu meie pankrotivarasse ja võlausaldajate nõudeid ei saa klientide arvel rahuldada; sellest hoolimata ei ole investeerimisasutuse (nagu meie) maksejõuetus siiski võimatu. Investorikaitset kohaldatakse eelkõige pettuse, ametniku ametikohustuste kuritarvitamise või vea korral, mille tulemusena ei saa investeerimisasutus oma klientidele vara tagastada. Investorikaitse ei kata investeerimisriski, st investeeringute turuväärtuse vähenemisest või väärtpaberite emitendi pankrotistumisest tingitud kahjusid.

Selle eesmärgi saavutamiseks kogub riiklik Tagatisfond investeerimisasutustelt ühekordseid ja kvartaliosamakseid Investorikaitse osafondi (IKO) ning hüvitab investoritele nende poolt investeerimisasutuse kaudu paigutatud investeeringud.

Investorikaitse osafondi (IKO) arvel tagatakse ja hüvitatakse Eestis registreeritud investeerimisasutuse klientide - investorite investeeringud. Eestis registreeritud investeerimisasutuseks on Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud investeerimisasutus.

Eestis registreeritud investeerimisasutuste klientide - investorite - investeeringud garanteeritakse ja hüvitatakse investeeringute tagamise sektorifondi (IGSF) arvel. Eestis registreeritud investeerimisasutus tähendab investeerimisasutust, mis on saanud Finantsinspektsioonilt tegevusloa. Samuti tagatakse ja hüvitatakse investorikaitse osafondi arvel sellesama investeerimisasutuse välisriigi filiaali investorite investeeringud ning välisriigis piiriüleselt kaasatud investeeringud.

Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 20 000 euro suuruses summas kliendi kohta.

Hüvitamisele ei kuulu väärtpaberite registri pidamise seaduse alusel tagatud investeeringud, kutseliste investorite investeeringud, riigi, kohaliku omavalitsuse ja finantseerimisasutuste investeeringud, maksejõetuks muutunud investeerimisasutusega seotud isikute investeeringud, investeeringud, mille omanikul on sissenõutavaks muutunud kohustusi krediidiasutuse ees, nende kohustuste ulatuses ja rahapesuga seotud investeeringud.

Tagatisfondi seadusega Eestis kehtestatud investorikaitse tagamisskeem vastab Euroopa Liidu investeeringute tagamise direktiivi nõuetele.

Investori kaitse skeemi olemasolu võimaldab väikeinvestoritel osta investeerimisteenuseid samuti välisriikide investeerimisasutuste filiaalidelt või piiriüleselt osutatavate teenustena sama turvaliselt, kui kodumaistelt investeerimisasutustelt. Investorikaitse skeemid säästavad investoreid osalemisest pikalevenivates maksevõimetusmenetlustes, kus tehtavad väljamaksed katavad tavaliselt ainult väikese osa algsest investeeringust.

🌱 Mida mõeldakse selles kontekstis investeeringute all?

Investeering Tagatisfondi seaduse tähenduses on poolte kokkuleppel või õigusaktil põhinev nõue, millest tulenevalt investeerimisasutus on kohustatud investorile: välja maksma raha, mis võlgnetakse või mis kuulub investorile ja mida investeerimisasutus on investori arvel hoidnud või käsutanud seoses investeerimisteenuste osutamisega; üle andma väärtpaberid, mis võlgnetakse või mis kuuluvad investorile ja mida investeerimisasutus on investori arvel hoidnud, käsutanud või valitsenud seoses investeerimisteenuste osutamisega.

🌱 Milline on investeeringute eest makstava hüvitise ulatus?

Investeeringud tagatakse ja hüvitatakse 100 protsendi ulatuses nende väärtusest hüvitamispäeval vastavalt Tagatisfondi seaduses sätestatule, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas investori kohta ühes investeerimisasutuses.

Investeeringu väärtus Tagatisfondi seaduse tähenduses on raha ja väärtpaberite väärtus, mis määratakse rahandusministri kehtestatud metoodika kohaselt, lähtudes eelkõige nende turuväärtusest.

Hüvitise maksmise valuuta: Välisvaluuta ja välisvaluutas väljendatud väärtpaberite väärtus arvutatakse ümber Eurodesse hüvitamiskohustuse tekkimise päeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel (eurosentide alusel - kahe kümnendkoha täpsusega ja ümardatakse vastavalt matemaatika reeglitele).

Hüvitis tuleb investorile välja maksta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast hüvitamisele kuuluva investeeringu väärtuse kindlaksmääramist, kuid mitte enne investori seisukoha esitamist haldurile oma investeeringu ja selle väärtuse kohta või selleks ettenähtud tähtaja so viie kuu möödumist.

Hüvitiste väljamaksmine peab olema lõpule viidud kuue kuu jooksul, arvates Tagatisfondi poolt üleriigilises päevalehes teate avaldamisest.

Erilistel asjaoludel ja mõjuval põhjusel võib Tagastisfond nimetatud tähtaegu pikendada. Korraga võib tähtaega pikendada kuni kolme kuu võrra, kuid kokku mitte rohkem kui 12 kuud.

Kui Tagatisfond ei ole nimetatud tähtaja jooksul hüvitist välja maksnud või on maksnud ettenähtust väiksema hüvitise, on investoril õigus esitada nõue Tagatisfondi vastu. Nõude esitamisele kohaldatakse viieaastast aegumistähtaega.

Lisateavet investeeringute hüvitamise tingimuste ja korra kohta, samuti hüvitamisele mittekuuluvate investeeringute kohta täpsemalt leiad tagatisfondi veebisaidilt www.tf.ee.


Kas see vastas teie küsimusele?